kontakt@dom-dekor.pl
do kasy suma: 0,00 zł
wyszukiwarka zaawansowana
Regulamin

§ 1
Regulamin określa zasady sprzedaży, w tym prawa i obowiązki kupującego oraz sprzedającego, w zakresie umów zawieranych na odległość za pośrednictwem portalu internetowego allegro.pl

§ 2
1. Sprzedaż ma charakter umowy zawieranej na odległość w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30.05.2014r. o prawach konsumenta ( Dz. U. 2014r. poz. 827) „zwana dalej PrKonU”.
2. Umowa sprzedaży, o której mowa w  § 2 ust. 1 jest zawierana pomiędzy:
a. Składającym zamówienie „zwanym dalej kupującym”,

a

b. Przyjmującym zamówienie (zwanym dalej „sprzedającym”), właścicielem sklepu internetowego Baby-Dekor.pl:
Magdalena Walawska-Nowak Dom-Dekor
os. Na Lotnisku 9/48
31-802 Kraków
NIP: 8821915383
REGON: 121519369
adres e-mail: kontakt@dom-dekor.pl
tel: 502535421
nr konta: 90249000050000450070818458
Sprzedający zaznacza, iż wykonuje działalność na podstawie złożonego wniosku o wpis w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Sprzedający wskazuje kupującemu jako sposób porozumiewania się, z zastrzeżeniem wyjątków wyraźnie przewidzianych w niniejszym regulaminie,  wyłączne formy kontaktu: 
a. telefoniczny – nr 502535421
b. drogą mailową – kontakt@dom-dekor.pl
c. adres korespondencyjny: Baby-Dekor, ul. Kantorowicka 119a, 31-763 Kraków
4. Kupujący może kontaktować się ze sprzedającym od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00-17:00.
5. Zamówienia składane przez kupującego są realizowane wyłącznie na terytorium RP.
6. Skutecznie złożone zamówienie jest umową sprzedaży w rozumieniu przepisów art. 535 i nast. ustawy z dnia 23.04.1964r. Kodeks cywilny ( tekst jednolity :  Dz. U. 2014r. poz. 121,827) „zwana dalej kc” tj. umową na mocy której sprzedający zobowiązuje się przenieść na kupującego własność zamówionej rzeczy i wydać mu tę rzecz na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić umówioną cenę sprzedającemu.

§ 3
1. Strony zgodnie oświadczają, iż wszystkie elementy istotne umowy sprzedaży o której mowa w § 2 niniejszego regulaminu, takie jak w szczególności cechy charakterystyczne sprzedawanego przedmiotu, cenę itd. będą przekazane do wiadomości kupującego najpóźniej w chwili wyrażenia przez kupującego woli związania się umową. Jednocześnie kupujący w chwili wyrażenia woli zawarcia umowa sprzedaży oświadcza, iż szczegółowo zapoznał się z cechami i właściwościami kupowanej rzeczy. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do przedmiotu zawieranej umowy kupujący jest zobligowany zwrócić się do sprzedającego ze stosownym zapytaniem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie – zob. § 2 ust 3 niniejszego regulaminu.
2. Sprzedający ma obowiązek dostarczyć kupującemu zamówioną rzecz wolną od wad.
3. Cena oferowanego do sprzedaży produktu obejmuje wartość brutto, a zatem uwzględnia 23% podatek VAT.
4. Cena oferowanego do sprzedaży produktu nie uwzględnia kosztów transportu do kupującego, o czym kupujący w chwili składania zamówienia będzie poinformowany.
5. W przypadku faktury VAT lub zmiany adresu wysyłki, na inny niż adres danych kontrahenta wskazanych na portalu allegro.pl, należy niezwłocznie wypełnić formularz do którego odnośnik zostanie automatycznie wysłany po dokonaniu zakupu.
6. Sprzedający dopuszcza następujące sposoby zapłaty:
a. gotówką,przedpłata na konto sprzedającego 90249000050000450070818458
b. za pobraniem tj. płatność ceny i kosztów transportu do rąk kuriera dostarczającego zamówiony towar
c. płatności PayU
7. Zakupione produkty są wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej bądź Poczty Polskiej w ciągu 48 godzin od momentu zaksięgowania wpłaty kwoty obejmującej cenę oraz koszty transportu lub potwierdzenia w formie pisemnej przez kupującego wyboru dostawy towaru jako przesyłki pobraniowej . Sprzedający czas dostawy określa na okres 1- 4 dni roboczych. Koszty dostawy są szczegółowo opisane w każdej aukcji – zależą one od ilości oraz rodzaju zakupionych produktów.
8. Sprzedający dopuszcza możliwość osobistego odbioru zamówionej rzeczy tylko w przypadku, gdy  informacja taka została zamieszczona w opisie przedmiotu.

§ 4
1. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat.
2. Sprzedający informuje kupującego, że istnieje domniemanie – wada rzeczy istniała w momencie sprzedaży rzeczy, o ile zostanie stwierdzona przed upływem 1 roku od dnia jej wydania.
3. Stosownie do treści art. 560 kc kupujący ma prawo złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub o odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedający niezwłocznie rzecz wymieni lub naprawi.
4. Uprawnienie o którym mowa w par. 4 ust. 3 nie przysługuje sprzedającemu, jeżeli ten uprzednio jednokrotnie dokonał naprawy bądź wymiany wadliwego towaru.
5. Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 22 (1) kc może zamiast zaproponowanego przez sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na rzecz wolną od wad, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę.
6. Przy ocenie nadmierności kosztów o których mowa w par. 4 pkt 5 uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także należy uwzględnić niedogodności na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.
7. Sprzedający jest zwolniony od odpowiedzialności jeżeli rzecz sprzedana nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień np. producenta, które sprzedającemu nie były znane, ani oceniając rozsądnie sprzedający nie mógł ich znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję kupującego o zawarciu umowy sprzedaży albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.
8. Sprzedający nie przewiduje żadnych usług posprzedażnych

§ 5
1. Sprzedający w zakresie zawieranych umów przewiduje następującą procedurę reklamacyjną : 
a) przesłaną warunkująca wszczęcie przedmiotowej procedury jest: 
- wada fabryczna sprzedawanej rzeczy,
- sprzedawana rzecz uległa uszkodzeniu podczas transportu,
- sprzedawany towar jest niezgodny ze złożonym zamówieniem,
b) w przypadku stwierdzenia jednej z przesłanek warunkujących wszczęcie procedury reklamacyjnej przez kupującego zobowiązany jest on niezwłocznie zawiadomić o tym sprzedającego korzystając z dopuszczalnych form kontaktu opisanych w § 2 ust. 3 pkt a – c. Do oświadczenia reklamacyjnego kupujący ma obowiązek dołączyć dowód zakupu reklamowanej rzeczy (np. fakturę VAT, paragon) oraz spisany w obecności pracownika firmy kurierskiej protokół szkody,
c) sprzedający ma 14 dni na ustosunkowanie się do twierdzeń i dowodów przedstawionych przez kupującego. W przypadku braku odpowiedzi ze strony sprzedający uznaje się, że reklamacja została uwzględniona w całości. Wskazany powyżej termin uważa się za zachowany w przypadku wysłania w tym terminie do kupującego wiadomości e-mail bądź nadania przesyłki listowej w siedzibie Poczta Polska.
d) W przypadku uwzględnienia reklamacji w całości, reklamowany produkt zostanie wymieniony na pełnowartościowy, względnie wobec braku możliwości wymiany na rzecz pełnowartościową  sprzedający zwróci kupującemu zapłaconą cenę oraz koszty transportu. Kupujący ma obowiązek wykazać poniesione, niezbędne koszty pod rygorem odmowy zwrotu kosztów nieudowodnionych. 
2. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji przez sprzedającego kupujący może wystąpić na drogę postępowania sądowego, wytaczając przeciwko sprzedającemu stosowne powództwo celem dochodzenia swoich praw. Sprzedający informuje kupującego, iż kierując sprawę na drogę postępowania sądowego – jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza 10000,00zł pozew należy sporządzić na urzędowym formularzu. Nadto sprzedający informuje kupującego, że celem skutecznego dochodzenia swoich praw przed sądem należy uiścić opłatę sądową od pozwu (jej wysokość jest zależna od wartości przedmiotu sporu). Sprzedający podkreśla, iż postępowanie sądowe jest związane z ryzykiem – w przypadku przegranej – co do zasady strona przegrywająca ponosi koszty postępowania.
3. Reklamowany towar należy przesłać na adres: Baby-Dekor, ul. Kantorowicka 119a, 31-763 Kraków.

§ 6
1. Sprzedający informuje kupującego, iż kupujący ma prawo odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny. 
2. Termin do odstąpienia od umowy o którym mowa w § 6 ust. 1 wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym kupujący wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez kupującego weszła w posiadanie rzeczy.
3. Celem skorzystania przez kupującego z prawa odstąpienia od umowy, kupujący ma obowiązek poinformować sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. kierując do sprzedającego przedmiotowe oświadczenie w sposób wskazany w § 2 ust. 3 pkt a – c).
4. Kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy korzystając przy tym z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednakże nie jest to obowiązkowe. Formularz odstąpienia od umowy stanowi załącznik 1 do niniejszego regulaminu
5. Termin o którym mowa w § 6 ust. 2 uważa się za zachowany w przypadku wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem tego terminu.
6. W przypadku skutecznego odstąpienia przez kupującego od umowy umowa uważana jest za niezawartą, a sprzedający zwróci kupującemu wszystkie otrzymane od sprzedającego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym sprzedający został poinformowany o decyzji kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od zawartej umowy. Sprzedający dokona zwrotu otrzymanych płatności przelewem kierując wpłatę na konto  wskazane przez kupującego  na piśmie bądź mailem . Wszelkie koszty wynikające ze zwrotem wpłaconych przez kupującego kosztów ponosi sprzedający.
7. W przypadku wykonania prawa odstąpienia od umowy kupujący obowiązany jest odesłać rzecz sprzedającemu niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym kupujący poinformował sprzedającego o odstąpieniu od zawartej umowy. Termin ten uważa się za zachowany jeżeli kupujący odeśle sprzedającemu rzecz przed upływem 14-sto dniowego terminu.
8. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z rzeczy w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
9. Kupujący ponosi tylko rzeczywiście poniesione koszty zwrotu. Jednocześnie sprzedający zastrzega, iż nie będą przyjmowane przesyłki odsyłane za pobraniem.
10. Zwracany towar należy przesłać na adres: Baby-Dekor, ul. Kantorowicka 119a, 31-763 Kraków

§ 7
Kupujący traci prawo odstąpienia od umowy w przypadku określonym w art. 38 PrKons, uwzględniając profil działalności sprzedającego tj. w  pkt 5 i 11 tegoż artykułu, a więc: 
a) w przypadku gdy przedmiotem zawartej umowy jest rzecz dostarczona w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
b) w przypadku gdy umowa została zawarta w drodze aukcji publicznej w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 6 PrKons

§ 8 

Ochrona i przetwarzanie danych osobowych 

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”), informujemy Użytkowników o przetwarzaniu ich danych osobowych i zasadach na jakich to się odbywa.

8.1.1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Dom-Dekor Magdalena Walawska-Nowak, 31-802 Kraków, os. Na lotnisku 9/48, zarejestrowana przez Przezydenta Miasta Krakowa jako indywidualna działalność gospodarcza. REGON: 121519369, NIP: 882-191-53-83.

8.1.2. Dom-Dekor Magdalena Walawska-Nowak przykłada ogromną wagę do ochrony prywatności Użytkowników i jako administrator danych chroni je i zabezpiecza przed dostępem osób nieupoważnionych.

8.1.3. Dom-Dekor Magdalena Walawska-Nowak sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu. Dane osobowe przetwarzane są przez Dom-Dekor zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1,3 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w celach związanych z prowadzeniem serwisu i przeprowadzenia transakcji kupna-sprzedaży.

8.1.4. Dane Użytkownika są wykorzystywane do celów związanych z działaniem serwisu, w tym ewidencji sprzedaży, do kontaktowania się z Użytkownikiem w sprawach dotyczących zamówień, do realizacji zamówień złożonych przez Użytkownika, do dopasowania treści strony do preferencji Użytkownika, do zapewnienia bezpieczeństwa usług, do dokonywania pomiarów, które umożliwiają doskonalenie usług, do celów statystycznych oraz do celów marketingowych takich jak, mailing i remarketing.

8.1.5. Dane Użytkownika gromadzone przez Administratora w celach wymienionych w punkcie 5.1.5 to: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres email, numer telefonu, adres IP, rodzaj używanej przeglądarki i identyfikator sesji, numer konta bankowego. W przypadku Firm są to dodatkowo: nazwa firmy, NIP, adres siedziby firmy.

8.1.6. W celu realizacji zamówień, dane osobowe Użytkownika są przekazywane realizatorom usługi doręczenia przesyłki np. firmom kurierskim czy Poczcie Polskiej.

8.1.7. W celu dokonania przez Użytkownika płatności online za złożone zamówienie, dane osobowe użytkownika są przekazywane firmie DotPay lub PayPal, świadczących usługę płatności online.

8.1.8. Zgodnie z obowiązującym prawem, zpseudonimizowane dane Użytkowników są przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Dom-Dekor Magdalena Walawska-Nowak, np. agencjom marketingowym i podmiotom świadczącym usługi statystyczne.

8.1.9. Dane Użytkowników mogą być udostępniane organom państwowym uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa oraz, w przypadku nieuregulowania należności wobec Dom-Dekor Magdalena Walawska-Nowak, podmiotom prowadzącym w jego imieniu postępowanie związane z dochodzeniem należności.

8.1.10. Podstawą prawną przetwarzania danych Użytkowników w celu świadczenia usług jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie (taką umową jest regulamin). Podstawą prawną dopasowywania treści usług do preferencji Użytkownika, zapewnienie ich bezpieczeństwa oraz udoskonalanie usług, jak również marketing wewnętrzny Dom-Dekor Magdalena Walawska-Nowak jest tzw. uzasadniony interes administratora.

8.1.11. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Użytkownik może również wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

8.1.12. Dom-Dekor Magdalena Walawska-Nowak zapewnia Użytkownikom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych. W celu usunięcia danych, Użytkownik powinien przesłać do Dom-Dekor Magdalena Walawska-Nowak stosowne oświadczenie w formie elektronicznej lub na piśmie. Dom-Dekor Magdalena Walawska-Nowak może odmówić usunięcia danych Użytkownika, jeżeli Użytkownik ten nie uregulował należności wobec Dom-Dekor Magdalena Walawska-Nowak lub naruszył niniejszy Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

8.1.13. Dane osobowe Użytkownika przechowywane są przez Administratora bezterminowo, do momentu wyrażenia przez Użytkownika chęci ich usunięcia.

8.1.14. W przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych, Dom-Dekor Magdalena Walawska-Nowak zobowiązuje się powiadomić o tym fakcie organ nadzorczy oraz osoby, których te dane dotyczą w ciągu 72 godzin od stwierdzenia tego naruszenia.

8.1.15 W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji. Każdemu Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


§ 9
1. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do treści niniejszego regulaminu lub co do oferowanych przez sprzedającego produktów, kupujący ma prawo zwrócić się w tym celu do sprzedającego, który udzieli kupującemu stosownej informacji.
2. Postanowienia niniejszego regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw kupującego będącego konsumentem w rozumieniu art. 22(1) kc przysługujących kupującemu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego. W przypadku sprzeczności postanowień niniejszego regulaminu z tymi przepisami, zastosowanie znajdują przepisy powszechnie i bezwzględnie obowiązującego prawa polskiego.

§ 10
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie i obowiązuje od 25.12.2014r. 


ZAŁĄCZNIK NR 1.

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

–  Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

–  Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o  dzieło polegającej na wykonaniu  następujących 
rzeczy(*) /o świadczenie następującej usługi(*)

–  Data zawarcia umowy(*) /odbioru(*)

–  Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

–  Adres konsumenta(-ów)

–  Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

–  Data

(*) - Niepotrzebne skreślić.

Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
do góry
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl